Checklist Sports Card Set Checklists

1979 TCMA Japanese Pro Baseball
1 Sadaharu Oh
2 Jinten Haku
3 Toshizo Sakamoto
4 Tony Muser
5 Makoto Matsubara
6 Masayuki Nakatsuka
7 Daisuke Yamashita
8 Koji Yamamoto
9 Sachio Kinugasa
10 Bernie Williams
11 Bobby Marcano
12 Koichi Tabuchi
13 Katsuya Nomura
14 Jack Maloof
15 Masahiro Doi
16 Hiroyuki Yamazaki
17 Vernon Law Coach
18 Dave Hilton
19 Katsuo Osugi
20 Tsutomu Wakamatsu
21 John Scott
22 Toru Sugiura
23 Akihiko Kondo Coach
24 Shintaro Mizutani
25 Tatsuro Hirooka Mgr
26 Kojiro Ikegaya
27 Yutaka Enatsu
28 Tomehiro Kaneda
29 Yoshihiko Takahashi
30 Jitsuo Mizutani
31 Adrian Garrett
32 Jim Lyttle
33 Takeshi Koba Mgr
34 Sam Ewing
35 Kazumi Takahashi
36 Kazushi Saeki
37 Masanori Murakami
38 Toshio Kato
39 Junichi Kashiwabara
40 Masaru Tomita
41 Bobby Mitchell
42 Mikio Sendoh
43 Chris Arnold
44 Charlie Manuel
45 Keiji Suzuki
46 Toru Ogawa
47 Shigeru Ishiwata
48 Kyosuke Sasaki
49 Iwao Ikebe
50 Kaoru Betto Mgr
51 Gene Martin
52 Felix Millan
53 Mitsuo Motoi
54 Tomio Tashiro
55 Shigeo Nagashima Mgr
56 Yoshikazu Takagi
57 Keiichi Nagasaki
58 Rick Krueger
59 John Sipin
60 Osao Shibata
61 Isao Harimoto
62 Shigeru Takada
63 Michiyo Arito
64 Hisao Niura
65 Teruhide Sakurai
66 Yoshito Oda
67 Leron Lee
68 Carlos May
69 Frank Ortenzio
70 Leon Lee
71 Mitsuru Fujiwara
72 Senichi Hoshino
73 Tatsuhiko Kimata
74 Morimichi Takagi
75 Yasunori Oshima
76 Yasushi Tao
77 Wayne Garrett
78 Bob Jones
79 Toshio Naka Mgr
80 Don Blasingame Mgr
81 Mike Reinbach
82 Masashi Takenouchi
83 Masayuki Kakefu
84 Katsuhiro Nakamura
85 Shigeru Kobayashi
86 Lee Stanton
87 Takenori Emoto
88 Sohachi Aniya
89 Wally Yonamine Coach
90 Kazuhiro Yamauchi Mgr

OBC: A Tradition of Excellence since 1991
Old Baseball Cards (OBC), copyright © 1991 -
Unauthorized use of the material contained
on this page is strictly prohibited.